Boost

Inganekwane

Kudingeka ukuthi utshele umqatshi wakho noma uthitsha nxa ule-HIV.

Abantu abaku masikweya.

Iqiniso

Kukuwe ukuthi utshela bani ngesimo sakho se-HIV. Kuzimo ezinengi umqatshi wakho akudingeki abe kwazi.