Boost

Amakhondomu athembakele kakhulu nxa uwasebenzisa kahle. Kodwa-ke, nxa ikhondomu ingadabuka, zama ukungethuki - landela lezi zinyathelo ezilula: 

1. Susa i-sitho sakho ngokuphangisa 
2. Ungagezi ngaphakathi kwe-anus noma isitho sowesifazane njengoba lokhu kungasabalalisa igcikwane 
3. Hamba endaweni yezempilakahle ukufinyelela ukuvala inzalo ngokuphangisa noma iPost - exposure prophylaxis ( PEP ) 
4. Thola ukuhlolwa i-HIV le-STI 

Ukuthi ikhondomu lingadabuki, qiniseka ukuthi ulibeka kahle, sebenzisa i-lubricant yasemanzini -, futhi usebenzise ikhondomu eyodwa ngasikhathi sinye.

Engasetshenziswa kuhle, amakhondomu phose akulakwenzeka ukuthi ahluleke. Ngaphambili kokuthi athengiswe, amakhondomu ayakhangelwa lokuqinisekisa ikhwalithi. Lokhu kutsho ukuthi abantu bayahlola ukuze baqinisekise ukuthi bahlangabezana namazinga aphezulu adingekayo ukukunikeza isivikelo. Nxa engadluli usuku lokuphelelwa yisikhathi, akufanele kube khona okungahambi kahle ngekhondomu. Kodwa-ke, kungcono ukuthenga amakhondomu azakalayo noma kubathengisi obathembayo. 

Ukuze amakhondomu asebenze kahle, kufanele: 
1. Asetshenziswe ngaso sonke isikhathi lapho usiya emacansini 
2. Agqokwe ngaphambili kokuthi uqale ukuya ocansini 
3. Angakhitshwa ngaso sonke isikhathi lapho wenza ucansi 
4. landela imilayezo yokuthi ungawasebenzisa kanjani amakhondomu kahle. 

Amakhondomu ayasebenza kuyo yonke imihlobo yocansi futhi ungayengeza ukusebenza kwawo ngokusebenzisa i-lubricant.

Isinqumo sokusebenzisa ikhondomu noma hatshi simele siyenziwe ngababili. Kungabe kusiya ngokukhangelwayo okumbalwa, okufana lokuthi nxa ulenani legcikwane elingabonakaliyo, nxa umngane wakho efuna ukuthatha i-PrEP, nxa omunye phakathi kwenu elala lomunye umuntu, futhi nxa uhlela imuli. Kulezinto ezinengi ezingathintha  isinqumo sakho. Kubalulekile ukuthi akekho uphathina omele azizwe ecindezelwe ukwenza okuthile abangakhululekanga ngakho. Akudingeki ukuthi uyekele ukusebenzisa ikhondomu ukutshengisa ukuthi uyamthanda noma uthembele kuphathina wakho, kulezinye izindlela ezinengi zokutshengisa ukuthi uyakhathalela. 

Ungakayekeli ukusebenzisa amakhondomu, kufanele uqiniseke ukuthi ulenani legcikwane elingabonakaliyo, ukuthi umngane wakho uthatha i-PrEP (noma lobabili). Kufanele futhi lobabili lihlolwe iSTI - futhi nxa lingakhangeleli ukuba lengane lingafuna ukukhangela ezinye indlela zokuvimbela inzalo. Khumbula amakhondomu yiyo kuphela indlela yokuvimbela inzalo lokuvikela i-HIV lamanye ama-STI.