Boost

Ukukhuluma lezingane nge-HIV kungaba nzima. Kungathatha isikhathi eside ukuba bazwisise ngokugcwele ukuthi kutsho ukuthini ukuba le-HIV kanye lokusabela kwabo ngokomzwelo kungase kwehlukene lokwabantu abadala. Nanka amathiphu okukhuluma lezingane nge-HIV:

1. Ungakaqalisi ingxoxo, funda mayelana lokuthi yini enye eyenzekayo enganeni. Lokhu kuzokusiza uqiniseke ukuthi ubatshela ngesikhathi esihle. Yekela ukutshela ngezikhathi lapho bebhala inhloliso noma ezinye izinto ezinkulu ezenzeka ezimpilweni zabo.

2. Lungiselela imibuzo enzima bese uzama futhi ucabange ngezimpendulo zakho. Thembeka kakhulu futhi uzame ukuphendula imibuzo yabo nxa ukwazi.

3. Yazi ukuthi ukutshela izingane kuyinqubo. Kungatha isikhathi ukuze bazwisise, kuya ngeminyaka lezimo zabo. Ungaphinde uvakatshele ingxoxo kanengi okungadingayo.

4. Sebenzisa ulimi olucacile futhi uhlole ukuthi ingane iyakuzwisisa yini. Ukubacela ukuthi bakuchazele lokho kungaba yindlela enhle yokuqinisekisa ukuthi bayakuzwisisa.

5. Buza ukuthi bazizwa kanjani futhi ubavumele bahlele ijubane. Nxa bezizwa bekhungathekile, lingakwenza kancane kancane.

6. Basize bathole ukwesekwa okuvela kumeluleki noma bafinyelele ukwesekwa kontanga. Kungaba lezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kodwa hayi  lawe. Ukubasiza bathole abantu abahlukene abangakhuluma labo kuzoqinisekisa ukuthi bathola ukwesekwa okuhlukile abakudingayo.

Phose kuzo zonke izimo isimo sakho se-HIV silulwazi oluyimfihlo okungadingeki ukuthi wabelane ngalo ngaphandle nxa ufuna.

Kulezimo ezimbalwa kakhulu lapho umthetho ungadinga ukuthi utshele othile. Imithetho mayelana 'lokuveza' kuya  ngelizwe ohlala kulo. Ngokuvamile imithetho izosebenza kuphela kubalingani bocansi,  lapho kulobungozi bangempela bokutheleleka. Ukuze uqonde ukuthi yiwuphi umthetho lapho ohlala khona, khuluma lesisebenzi sezempilakahle.

Abanye abantu bangakhathazeka ngokuthi kudingeka batshele umqatshi wabo, kodwa milutshwane kakhulu imisebenzi edinga ukuthi wabelane labanye ngesimo sakho se-HIV. Ngokuvamile kusebenza kuphela emisebenzini efana lodokotela abahlinzayo, lapho okungaba khona ingozi yokutheleleka.

Amazwe amanengi azoba lemithetho elungiselwe ukuvikela abantu abale-HIV ekubandlululweni. Lokhu kutsho ukuthi isimo sakho se-HIV ngeke sikuvimbe ukuthi uthole imisebenzi oyidingileyo noma ukuthi ukwazi ukuya esikoleni.

Abantu bangakhathazeka ngokuthi ukwabelana ngesimo sabo se-HIV kuzobangela ukungamukelwa ikakhulu nxa lo muntu abamtshelayo enguphathina wothando. Leyi  yinto isisebenzi sakho sezempilakahle noma untanga abazokwazi ukukweseka ngayo.

Khumbula ukuthi ukusabela okubi kuvame ukubangelwa  lwulwazi oluphansi lwe-HIV. Ukunikeza abantu ulwazi oluqondile lokuthi i-HIV idluliselwa kanjani lokuthi ingavinjelwa kanjani ngokuvamile kuzomqinisekisa umlingani wakho futhi kukusize ukwazi ukulawula ukusabela kwakhe. Khumbula ukuthi abantu bangathatha isikhathi ukucubungula ulwazi. Ukusabela kwabo kokuqala kungaba kubi indlela abagcina bezizwa ngayo ngakho kamuva. Banikeze isikhathi lethuba ukuze bacabange ngalokhu.

Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukungamukelwa  kungenzeka kunoma ubani, futhi abantu abanengi bazobhekana lakho esikhathini esithile empilweni yabo nganoma yisiphi isizatho. Nxa kwenzeka, zama ukungakuthatheli enhlizweni. Ukuba le-HIV akuyona into ongaba lamahloni ngayo, futhi ngethemba ukuthi lokhu kuyinto omunye umuntu azoyibona futhi.

Kukuwe ukuthi usabela kanjani, nini futhi lobani isimo sakho, kodwa abanye abantu abale-HIV bathola ukuthi ukwabelana ngesimo sabo kuselesikhathi ebudlelwaneni kungaba lusizo. Ngale ndlela kawusoze ucithe isikhathi lamandla  akho kumuntu okungenzeka ukuthi akakulungelanga