Boost

Kulezizatho ezimbalwa zokuthi kungani abantwana besengozini eyengeziwe yokungazweli imithi ye-HIV. Okunye kwalokhu kuhlobene lokukhangelela kwabo kubantu abadala abaseduze labo, okunye kuphathelene lezinketho zokwelapha. 

Ngoba abantwana bathembela  kubanakekeli babo ukuze babasize babambelele ekwelatshweni, basengozini enkulu yokubhekana nokwehluleka ukwelashwa. Abanakekeli abanengi bayabe  bele-HIV ngokwabo, futhi bayabe  belezabo izinkinga zokubambelela ngokuqinile ekwelatshweni. Lokhu kungenza ukuphatha imithi yabantwana kube yinkinga kakhulu, ikakhulukazi nxa umntwana afanele anathe imithi ngezikhathi ezehlukeneyo zosuku kanye lemvamisa ehlukeneyo. Lapho ukunakekelwa kwabantwana kuhlukene lokunakekelwa kwe-HIV kwabantu abadala, abazali labanakekeli kungase kudingeke bahambele izikhathi ezinengi, okutsho ukuhamba okwengeziwe ukuya nokubuya esibhedlela kanye lobunzima obunengi kubo.

Ukuqinisekisa ukuthi abantwana bathole ukwelatshwa okufanele ukuze bancindezele i-HIV lakho kungaba nzima kakhulu. Isibonelo ukuthola umthamo olungile kunzima kakhulu njengoba udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi umuthi ulamandla ngokwanele ukulawula igcikwane, njalo awulamandla kakhulu ukuthi ube lemphumela emibi. Njengoba abantwana bekhula, umthamo eziwudingayo uyatshintsha, ukhule uhambisane nesisindo somzimba wazo omutsha. Nxa umthamo wabo uphansi kakhulu basengozini yokungazweli  umuthi.

Ngenxa yokuthi abantwana baqala ukwelatshwa besebancane, bazothatha imithi isikhathi eside.Nxa uthatha isikhathi eside ukwelatshwa manengi amathuba okuba ungazweli umuthi. Kodwa ukubambelela okuhle kungalawula  lingozi.

Kule zinketho zokwelatshwa ezilutshwane ezitholakalayo ebantwaneni. Esinye sezizatho yikuthi indlela ezinengi zokwelapha ezintsha zihlolwa kubantu abadala kuqala. Kungemva kokuba izidakamizwa zibonakale zisebenza kubantu abadala lapho abacwaningi bezoqala khona ukucabangela ukuthuthukisa izinguqulo ebantwaneni. Lokhu kutsho ukuthi ukwelatshwa kwabantwana okunengi kusemuva kweminyaka embalwa kulalokho okutholakala kubantu abadala. Abantwana bangahle futhi badinge ukuthi imithi yenziwe kakutsha ukuze inambitheke kangcono njalo ibe ngamaphilisi amancane noma ama-pellets.

Ingxenye yesizatho sokuthi kungani abantu abadala basetshenziswa ukuhlola imithi kuqala yikuthi kulula ukuzwisisa impumela yokwelatshwa emzimbeni omdala. Imizimba yabantwana ihlala itshintsha futhi ikhula, ngakho-ke kuba nzima kakhulu ukuzwisisa impumela yokwelatshwa. Kukhona eminye imihlahlandlela yokuziphatha kanye lemithetho mayelana lendlela yokuhlanganisela abantwana emithini yokuhlola, njengoba lokhu kungababeka engozini ethile. 

Ukuphumelela kwethu ekwazini ukuvikela ukusulelana kwegcikwane leHIV lisuka kumama  kusiya emntwaneni ngesikhathi sokukhulelwa, ukuzalwa kanye lokumunyisa, kutsho ukuthi siyayehla isibalo sabantwana  abazalwa bele-HIV. Lezi yizindaba ezinhle empilweni yezingane, kodwa kutsho ukuthi imakethe yeART  yabantwana layo iya isiba ncane.Ngenxa yalokho, izinkampani ziyayekela  ukwenza imithi yabantwana abale-HIV. Ukwakha izindlela zokwelapha ezintsha kuyabiza futhi izinkampani zemithi zifuna ukwazi ukuthi zizokwazi ukuthengisa imithi nxa sezilungile, ukuze zibuyise ezinye zezindleko zazo. Lokhu akuqiniseki kangako nxa kuzoba labantwana abancane  abadinga ukwelatshwa esikhathini esizayo.