Boost
Ngaphandle kokwelatshwa, abesifazane bangadlulisela i-HIV ezinganeni zabo ngesikhathi bezithwala, bezala futhi bemunyisa.
owesilisa lowesifazane abakhulelwe.