Boost

ZVIREHWAREHWA

Kuzviongorora zvinoreva kuti hauzove nerutsigiro

Mukomana akatsamwa.

Chokwadi

Iwe unokwanisa kuwana rutsigiro maringe nekuzviongorora wega. Hazvinei nezvawawana, unogona kukurukura nezveongororo yako nemushandi wezvehutano uye vanogona kupindura zvese zvinokunetsa.