Boost

ZVIREHWAREHWA

Kuva une utachiona hweHIV chinhu chokunyara nacho.

Mukomana anorovha chikoro.

Chokwadi

Kuva utachiona HIV haisi mhosva yako uye haishandure zvauri semunhu. Haufanire kunzwa kunyara kana kuzvipa mhosva.